Sağlık Kurulu
05 Ocak 2024


Sağlık Kurulu/Rapor almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'den (Tlf.: 182 veya www.mhrs.gov.tr web adresinden) randevu alıp “Sağlık Kurulu ” birimine başvurulur

Sağlık Kurulu; Erişkin Engelli (Randevulu) , ÇÖZGER (0-18 yaş için özel gereksinim raporu) (Randevulu),  Silah Ruhsatı (Randevulu), Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları verilir.  

 
Erişkinler  İçin  Engelli   Raporları:

       Hastanemiz Sağlık Kurulu birimine MHRS randevularının olduğu tarih ve saatte gelen ilgililer, Sağlık Kurulu personelimiz tarafından kimlik tespiti ve gerekli ön kontroller yapılarak Engelli Sağlık kurulu Raporu almaya engel bir durumlarının olup olmadığı tespit edilir. Rapor almaya engel teşkil edecek  bir durumları yok ise   matbu dilekçeyi doldurarak ilgilinin kayıt işlemleri başlatılır. 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik  gereği zorunlu olanlarla, kişinin rahatsızlıklarına göre ilave poliklinik branşlarının E-Rapor sisteminde oluşturulmasının ardından ilgili, polikliniklere yönlendirilir.

Çözger:

Çocuğu için  Hastanemiz Sağlık Kurulu birimine MHRS randevularının olduğu tarih ve saatte gelen çocuk velisi, Sağlık  Kurulu personelimiz tarafından kimlik tespiti ve gerekli ön kontroller yapılarak ÇÖZGER  Raporu almaya engel bir durumlarının olup olmadığı tespit edilir. Rapor almaya engel teşkil edecek  bir durumları yok ise velisi adına    matbu dilekçeyi doldurarak  kayıt işlemleri başlatılır. 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Çocuklar İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu olanlarla, çocuğun rahatsızlıklarına göre ilave poliklinik branşlarının E-Rapor sisteminde oluşturulmasının ardından çocuk ve velisi/vasisi polikliniklere yönlendirilir

 

Durum Bildirir Sağlık  Kurulu Raporları:

Durum Bildirir Sağlık  Kurulu Raporu (Silah Ruhsatı, Silahlı/Silahsız Güvenlik, Yurt Dışına Çıkış, Vasi Tayini, Huzur/Bakım Evinde Kalma, Evlat Edinme, İşe Giriş, Devlet Memurluğu/Öğretmenlik, Okul/Üniversite Kaydı, Akülü Tekerlekli Sandalye gibi) almak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Kurulu birimimize MHRS üzerinden randevu aldıkları tarih ve saatte ya da randevusu olan hastaların randevu sürelerini kısıtlamayacak diğer vakitlerde birimimize şahsen başvurabilir. Sağlık Kurulu personelimiz tarafından kimlik tespitleri yapılan vatandaş matbu dilekçe örneğini doldurur. Alınmak istenilen rapor türüne göre en az 5 (beş) uzman hekim olacak şekilde E-Rapor sisteminde kayıt açılır ve ilgili polikliniklere yönlendirilir.

 

Terör , Kaza Ve Yaralanmaya  Bağlı   Durum  Bildirir  Sağlık Kurulu  Raporu:

 Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih ve 96598869 sayılı yazısında; Terör,Kaza Ve Yaralanmaya  Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için başvuruların  sadece   ilgili Bakanlığın yetki verdiği sigorta şirketlerinde olduğu  başka hiçbir şekilde aracı  kurum /kuruluş, alt şirket ve bireysel kişilerde olmadığı açık şekilde belirtilmiştir.

Buna göre; Terör ,Kaza Ve Yaralanmaya  Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu almak isteyen ilgililer, sadece yetkili sigorta şirketlerinin Hastanemize yazacakları resmi üst yazı ile başvurabilirler.Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

SAĞLIK RAPORLARININ FİYATLANDIRILMASI

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca mevzuatı gereği sevk belgesi düzenlenerek gönderilen hak sahiplerinin sağlık kurulu raporları Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre fatura edilir.

b) (a) bendi dışında düzenlenen sağlık kurulu veya sağlık raporları (ehliyet raporu, işe giriş başvurusu vb.) SHFT hükümlerine göre fatura edilir. Bu kapsamdaki kişilerin gereksiz yere katılım payı ödememesi için MEDULA’dan provizyon alınmaksızın işlem yapılır.

c) (b) bendine göre düzenlenen sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, ultrasonografik tetkikler, bilgisayarlı tomografiler, manyetik rezonans görüntüleme, meslek hastalıkları laboratuvar tetkikleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen mesleki muayene hizmetleri ile patoloji ortam ölçümleri hariç kişilerden ayrıca ücret talep edilemez.

ç) Sağlık raporu almak için başvuran kişilerin, tüm polikliniklerde muayenelerinin tamamlanmaması ve/veya raporun düzenlenmemesi halinde yapılan işlemler; hizmet başına ödeme yöntemi ile (muayene ücreti ve yapılan tetkikler) %10 indirimli olarak ücretlendirilerek fatura edilecektir. Ancak toplam tutar (c) bendinde ayrıca faturalanabileceği belirtilen işlemler hariç hiçbir zaman sağlık raporu için belirlenen paket ücreti geçemez.

d) Sağlık raporuna itiraz halinde, aynı sağlık tesisi veya farklı sağlık tesisinde yapılan başvurular ilk müracaat gibi değerlendirilerek fiyatlandırılır. İtiraz sonucu düzenlenecek rapor bedeli (ücretsiz düzenlenecek raporlar hariç) itiraz eden kişi/kurum tarafından ödenir.

e) İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen evlilik raporları SHFT üzerinden fiyatlandırılır.

f) Sürücü sağlık raporları Tarife eki Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde yer alan S100022, S100023, S100024 kodları üzerinden fatura edilir. “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki kişiler için ise Ek-2A Sağlık Turizmi ve  Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesinde yer alan fiyatlar esas alınarak rapor bedeli tahsil edilir.

g) Adalet Bakanlığı’nın 03.02.2016 tarih ve 90951161/869-04/65-E.83477 sayılı “Vasi Tayinin ve Özel Durumu Belirtir Rapor Bedelleri” konulu yazısı gereği; “Başsavcılıklarca ve mahkemelerce talep edilen vasi tayini davalarında düzenlenecek sağlık kurulu raporu, trafik kazaları maluliyet tespit raporu, engelli raporu, cezanın tehiri için gerekli raporlar gibi durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedellerinin Başsavcılığın 03.5.7 yargılama giderleri tertibinden ödenmesi” gerekmektedir. Bu sebeple mahkemeler veya savcılıklarca talep edilen durum bildirir sağlık raporlarına ilişkin hizmet bedelleri ilgili Başsavcılıklara fatura edilir.

ğ) 08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerden sağlık kurulu rapor bedeli alınmayacağı kararlaştırıldığından, bu kişilerden ücret talep edilmeyecektir. Ancak bu hizmetler ilgili nazım hesaplarda takip edilmek üzere muhasebeleştirilecektir.

ğ.1- Öğrencilerin öğrenci belgesini ibraz etmesi koşuluyla yurda kayıt, yurt dışı eğitimi, staj gibi eğitim için talep edilen raporlarından ücret talep edilmezken ehliyet, silah ruhsatı, seyahat amaçlı raporlar gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir.  Öğrencilerin E-Devlet kapısını kullanarak aldıkları belgeler sağlık hizmet sunucularında kimlik tespiti ve sağlık raporlarında öğrencilik işlemlerine esas işlemlerde kabul edilecektir. Bu sebeple yapılan ön kayıt neticesinde E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesinin ibrazı halinde okula kayıt, yurda kayıt için talep edilen raporlarından ücret talep edilmeyecektir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 3’üncü maddesinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları işyeri olarak değil bir eğitim-öğretim kurumu olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle bu kurumlara öğrenci kayıtlarında gerekli olan raporlardan öğrenci belgesi veya ön kayıt neticesinde E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgelerinin ibrazı koşuluyla ücret tahsil edilmeyecektir. Belgeler e-Devlet kapısı internet sitesi üzerinde bulunan belge doğrulama sekmesinden, belge sahibinin T.C. kimlik numarası ve belge üzerindeki barkod numarası girilerek sağlık hizmet sunucusunca kayıt esnasında doğrulanacaktır.

ğ.2- Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin (şehidin eş ve çocukları) talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmeyecektir.

ğ.3- Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları ve ÖTV indirimli araç için gerekli raporlardan ücret talep edilecektir.

ğ.4- Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formunun (EK-5) imzalatılarak bilgilendirilecektir. Engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücreti tahsil edilecektir.

ğ.5) Kamu kurumlarının itirazı dışında engelli raporlarına kişi itirazı sonucu düzenlenecek hakem hastane raporlarından ücret tahsil edilecektir.

ğ.6) Kaza ve yaralanmaya bağlı sağlık raporlarına sigorta şirketlerinin itirazı halinde düzenlenecek durum bildirir raporlarda yetkili sağlık hizmet sunucularınca yapılacak tüm işlemler hizmet başı olarak fatura edilir. Ancak kaza veya yaralanmaya maruz kalan kişi/veli ya da vasisi tarafından yapılan itirazlarda S100010 kodlu Sağlık Kurulu Raporu işlemi fatura edilir.

h) 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenecek raporlarda;

h.1- Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarına alınacak askeri öğrenci adayları, ilk defa işe başlayacak olan muvazzaf ve sözleşmeli subay/astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaş adayları ve sözleşmeli er/erbaş adaylarından istenilecek durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir.

h.2- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memurların işe giriş raporlarından ücret talep edilecektir. Ancak sivil memurların göreve başlamasından sonra talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir.

h.3- Er ve erbaşların yoklama aşamasında veya silah altında olduğu dönemde ihtiyaç duyulan durum bildirir sağlık raporları ve bu raporlara yönelik sağlık hizmetlerinden (Askerliğe elverişli olup olmadığı, komando olup olamayacağı vb.) ücret talep edilmeyecektir.

h.4- Askeri personellerin ve emniyet hizmetleri sınıfı personellerin görevleri ile ilgili olmayan Uçucu Sağlık Raporu ve Dalgıç/Denizaltıcı Sağlık Raporu bedelleri kişinin kendisinden tahsil edilir.

h.5- Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı adaylarından istenilecek durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir.

h.6- Emniyet hizmetleri sınıfı dışında Emniyet Genel Müdürlüğünce istihdam edilen kişilerin işe giriş raporlarından ücret talep edilecektir. Ancak bu kişilerin göreve başlamasından sonra talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir.

h.7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan personel için talep edilen durum bildirir sağlık kurulu raporları için sevkli gelmek koşuluyla Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucularında ücret talep edilmeyecektir. Hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar ise kamu personeli olarak değerlendirilemez. Bu kişilerden sağlık raporlarına yönelik işlemlerden ücret talep edilir.

h.8- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde talep edilen sağlık hizmetleri (periyodik muayene, portör taraması ve bunlara yönelik tetkik, tahlil, görüntüleme hizmetleri) Kanun’un 15’ inci maddesi gereği işverence karşılanır. Bu hizmetlere yönelik mağduriyet oluşmaması için talep edilen hizmet bedellerinin işverence karşılanacağına dair sevk yazısı ile personelin sağlık hizmet sunucularına gönderilmesi gerekmektedir.

ı) Sağlık hizmet sunucusunda sağlık kurulu raporuna esas olarak nihai karar verilebilmesi amacı ile kişiler laboratuvar ve görüntüleme veya konsültasyon için başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilebilir. Sevkin yapıldığı sağlık hizmet sunucusunda yapılan işlem bedelleri tahsil edilen paket fiyat içerisinde değerlendirilmek sureti ile raporu düzenleyecek sağlık hizmet sunucusu tarafından sevkin yapıldığı sağlık hizmet sunucusuna hizmet başı olarak ödenecek, kişilerden ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Ücretsiz düzenlenecek sağlık raporları için talep edilen hizmetler için sevki yapan sağlık hizmet sunucusundan ücret talep edilemez.

i) 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 20’nci maddesi kapsamında yer alan banka ve sandık kapsamındaki iştirakçiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin mensuplarına yönelik ödeme amacı ile hak sahiplerinden talep ettikleri tedavi amaçlı ilaç, tıbbi malzeme ve işlem raporları muayenenin bir parçası olarak değerlendirilecek ayrıca rapor ücreti adı altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir